Handelsbetingelser

Printle ApS' almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder


1. Anvendelse

1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ("Betingelserne") gælder for alle aftaler om Printle ApS', CVR-nummer 38980963 ("Virksomheden") salg og levering af produkter og tilknyttede ydelser til erhvervskunder.

 

2. Aftalegrundlag

2.1 Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om virksomhedens salg og levering af produkter og tilknyttede ydelser til kunden ("Aftalegrundlaget"). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til virksomheden udgør ikke en del af aftalegrundlaget.

2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

 

3. Produkter og ydelser

3.1 Produkter. Produkter, som virksomheden sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen. Produkterne er printet i en 3D-printer, hvilket medfører, at produkterne kan have mindre afvigelser fra det ønskede og produkterne imellem.

3.2 Ydelser. Tilknyttede ydelser, som virksomheden sælger og leverer til kunden, i forbindelse med salg og levering af produkter såsom installation og montering af produkterne udføres håndværksmæssigt korrekt og overholder dansk lovgivning ved leveringen.

3.3 Ansvarsbegrænsning. Produkter og tilknyttede ydelser, som virksomheden sælger og leverer til kunden, er beregnet til brug i Danmark. Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er virksomheden i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål eller til brug uden for Danmark. Kunden skal skadesløsholde virksomheden, i det omfang virksomheden måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

 

4. Pris og betaling

4.1 Pris. Prisen for produkter i virksomhedens produktsortiment og tilknyttede ydelser følger virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms. Prisen for produkter, der er specialfremstillet efter kundens ønsker, følger den aftalte pris. Virksomheden forbeholder sig retten til at kræve yderligere betaling, hvis der efter ønske fra kunden leveres flere produkter eller ydelser en først aftalt.

4.2 Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for produkter eller tilknyttede ydelser senest inden for 14 dage netto, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

 

5. Forsinket betaling

5.1 Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som virksomheden er uden ansvar for, har virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 1% pr. måned fra forfaldstid til betaling sker.

5.2 Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra virksomheden, har virksomheden ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at (1) ophæve salget af de produkter og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, (2) ophæve salget af produkter og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (3) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

 

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

6.1 Tilbud. Virksomhedens tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for virksomheden, medmindre virksomheden meddeler kunden andet.

6.2 Ordrer på produkter i produktsortiment. Kunden skal sende ordrer på produkter i virksomhedens produktsortiment eller tilknyttede ydelser til virksomheden skriftligt. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hvert ordret produkt eller ydelse: (1) Ordrenummer, (2) Varenummer, (3) Varebeskrivelse, (4) Mængde, (5) Pris, (6) Betalingsbetingelser, (7) Leveringsdato, (8) Leveringsadresse, og (9) Leveringsbetingelser.

6.3 Ordrer på specialfremstillede produkter. Kunden skal sende ordrer på specialfremstillede eller tilknyttede ydelser til virksomheden skriftligt. Bestillingen skal indeholde en detaljeret produktbeskrivelse, herunder materialeønsker, mål og ønskede egenskaber.

6.4 Ordrebekræftelser. Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter eller tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde virksomheden.

6.5 Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter eller tilknyttede ydelser uden virksomhedens skriftlige accept.

6.6 Uoverensstemmende vilkår. Hvis virksomhedens bekræftelse af en ordre på produkter eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til virksomheden skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

 

7. Levering

7.1 Leveringsbetingelse. Virksomheden leverer alle solgte produkter på kundens regning efter nærmere aftale.

7.2 Leveringstid. Virksomheden leverer alle solgte produkter og tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår af virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

 

8. Forsinket levering

8.1 Meddelelse. Hvis virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af produkter eller tilknyttede ydelser, informerer virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

8.2 Ophævelse. Hvis virksomheden undlader at levere produkter eller tilknyttede ydelser senest 10 arbejdsdage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, og levering ikke sker inden en rimelig frist på mindst 10 arbejdsdage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

 

9. Garanti

9.1 Garanti. Virksomheden garanterer, at produkter leveres i overensstemmelse med de aftalte specifikationer. Virksomheden garanterer ikke, at produkterne kan opfylde deres formål eller er egnet hertil.

9.2 Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle produkter og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til virksomheden. Hvis en fejl eller mangel ikke straks meddeles skriftligt til virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.

9.3 Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at virksomheden har afgivet meddelelse til kunden om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper virksomheden fejlen eller manglen ved at: (1) udskifte eller reparere defekte dele, eller (2) sende dele til kunden med henblik på kundens egen udskiftning eller reparation.

9.4 Ophævelse. Hvis virksomheden undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af granti inden rimelig tid efter, at virksomheden har givet meddelelse til kunden af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 10 arbejdsdage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter eller tilknyttede ydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 9.

 

10. Ansvar

10.1 Ansvar. Virksomheden bærer ikke ansvaret for kundens anvendelse af produktet eller fejl og mangler forårsaget heraf.

10.2 Produktansvar. Virksomheden er kun ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde virksomheden, i det omfang virksomheden måtte ifalde produktansvar herudover.

10.3 Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill.

10.4 Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henføres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for virksomhedens kontrol, og som virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

 

11. Immaterielle rettigheder

11.1 Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter i virksomhedens produktsortiment og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører virksomheden. Kunden beholder dog ejendomsretten til tegninger og produktbeskrivelser leveret af kunden, som bærer immateriel beskyttelse.

11.2 Krænkelse. Hvis leverede produkter eller reservedele krænker tredjeparts immaterielle rettigheder, er virksomheden ikke ansvarlig herfor over for kunden.

 

12. Fortrolighed

12.1 Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

12.2 Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 12.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

12.3 Varighed. Kundens forpligtelser efter pkt. 12.1-12.2 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

 

13. Gældende ret og værneting

13.1 Gældende ret. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

13.2 Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.